.
جمعه 28 دي 1397.

سوزن های طب سوزنی

سوزن های طب سوزنی:

 

1- سوزن  7*16 استیل - انرژی : بسته 500 تایی ، 78.000 تومان

2- سوزن  8*18 استیل- اکو :   بسته 100 تایی ، 25.000 تومان 

3- سوزن  13*18 استیل- تونی : بسته 100تایی ،  29.000 تومان 

4- سوزن  13*18 استیل- تونی : بسته 1000تایی ،   149.000 تومان

5- سوزن 13*16 دسته پلاستیکی- اکو : بسته 500تایی ،   100.000تومان

6- سوزن  13*16 مسی- اکو : بسته 1000 تایی ، 200.000 تومان

7- سوزن  13*25 استیل- تونی : بسته 100تایی ،  29.000 تومان 

8- سوزن  13*25 استیل- تونی : بسته 1000 تایی ، 149.000 تومان

9-سوزن  25*25 دسته پلاستیکی- اکو : بسته 500 تایی ، 100.000 تومان

10-سوزن 25*25 استیل- اکو : بسته 1000 تایی ، 200.000 تومان

11- سوزن 25*25 استیل- اکو : بسته 100 تایی ، 30.000 تومان

12- سوزن 25*25 استیل - شن زونگ :  بسته 100 تایی ،37.000 تومان

13- سوزن 40*25 استیل - انرژی :  بسته 500تایی ، 77.000 تومان 

14- سوزن 40*25 استیل - انرژی : بسته 100 تایی ، 29.000 تومان

15- سوزن 50*25 استیل - تونی : بسته 100 تایی ، 29.000 تومان

16- سوزن 50*25 استیل - انرژی : بسته 500 تایی ، 77.000 تومان

17- سوزن 60*30 استیل - تونی : بسته 100 تایی ، 29.000 تومان

18- سوزن 60*30 استیل - تونی : بسته 1000 تایی ، 149.000 تومان

19- سوزن 75*30 استیل - تونی : بسته 100 تایی ، 29.000 تومان

20- سوزن 75*30 استیل - تونی : بسته 1000 تایی ، 149.000 تومان

21- پرسنیدل : بسته 100 تایی ، 28.000 تومان

22- سید گیاهی : بسته 600 تایی ، 60.000 تومان

23- موکسا رولی ذغالی : بسته 10 تایی ، 50.000 تومان

24- مینی موکسا چسبی ذغالی : بسته 180 تایی ، 88.000 تومان

25- مینی موکسا چسبی گیاهی : بسته 180 تایی ، 83.000 تومان

26- نگهدارنده استوانه ای موکسا : 45.000 تومان

27- نگهدارنده دایره ای موکسا : 45.000 تومان

28- مولاژ بزرگ گوش : 150.000 تومان

29- سنگ گواشا ( سنگ معدنی ) : 50.000 تومان

30- سنگ گواشا ( شاخ گاو ) : 70.000 تومان

31- چکش : 60.000 تومان

32- دی وی دی آموزشی : 135.000 تومان

33- دی وی دی زیبایی : 135.000 تومان

34- امبیدینگ نیدل : 8.500 تومان

35- امبیدینگ کاتکوت ( نخ ) : 9.000 تومان

36- پوستر 21 برگی : 50.000 تومان

37- پوستر گوش فارسی : 20.000 تومان

38- پوستر 3 تایی بدن : 60.000 تومان

39- سوزن asp  طلایی و نقره ای : دانه ای 3.500 تومان

40- شانه گواشا : 60.000 تومان

 

آخرین اخبار سایت