.
جمعه 9 اسفند 1398.

سوزن های طب سوزنی

سوزن های طب سوزنی:

 

 

سوزن  25*25 استیل EACU : بسته 1000تایی ،  225.000 تومان 

سوزن  40*25 استیل EACU : بسته 1000 تایی ، 225.000 تومان

سوزن 25*25 مسی EACU  : بسته های 1000 تایی ، 270.000 تومان

سوزن  40*25 مسی EACU : بسته 1000 تایی ، 270.000 تومان

سوزن 25*25 استیل EACU :  بسته 100 تایی ،45.000 تومان

سوزن 40*25 استیل EACU: بسته 100 تایی ، 45.000 تومان

سوزن 30*25 استیل : بسته 500 تایی ، 110.000 تومان

سوزن 50*25 استیل EACU : بستخ 1000 تایی 225.000 تومان

سوزن 60*30 استیل EACU : بسته 1000 تایی ، 225.000تومان

سوزن 13*16 دسته پلاستیکی : بسته 500 تایی 125.000 تومان

سوزن 25*25 دسته پلاستیکی : بسته 500 تایی 125.000 تومان

پرسنیدل : بسته 100 تایی ، 45.000 تومان

سید گیاهی : بسته 600 تایی ، 50.000 تومان

موکسا رولی گیاهی : بسته 10 تایی ، 60.000 تومان

موکسا رولی زغالی : بسته 5 تایی ،60.000 تومان

مینی موکسا چسبی ذغالی : بسته 180 تایی ، 100.000 تومان

مینی موکسا چسبی گیاهی : بسته 180 تایی ، 100.000 تومان

موکسا سیگاری گیاهی بسته 30 تایی ، 60.000 تومان

نگهدارنده استوانه ای موکسا : 60.000 تومان

نگهدارنده دایره ای موکسا : 60.000 تومان

مولاژ بزرگ گوش : 170.000 تومان

سنگ گواشا ( سنگ معدنی ) : 80.000 تومان

چکش سون استار 13 سر : 75.000 تومان

دی وی دی آموزشی : 400.000 تومان

دی وی دی زیبایی : 200.000 تومان

امبیدینگ نیدل : 8.500 تومان

امبیدینگ کاتکوت ( نخ ) : 15.000 تومان

پوستر 21 برگی : 50.000 تومان

پوستر گوش فارسی : 20.000 تومان

پوستر 3 تایی بدن : 60.000 تومان

سوزن asp  طلایی و نقره ای : دانه ای 5.000 تومان

شانه گواشا : 70.000 تومان

Cup Glass سایز 1 : 11.000 تومان

Cup Glass سایز 2 : 12.000 تومان

Cup Glass سایز 3 : 13.000 تومان

Cup Glass سایز 4 : 14.000 تومان

Cup Glass سایز 5 : 15.000 تومان

 

آخرین اخبار سایت