.
چهارشنبه 29 اسفند 1397.

سوزن های طب سوزنی

سوزن های طب سوزنی:

 

سوزن  8*18 استیل :   بسته 100 تایی ، 30.000 تومان 

سوزن  13*18 استیل : بسته 100تایی ،  35.000 تومان 

سوزن  13*18 استیل : بسته 1000تایی ،   2000.000 تومان

سوزن 13*18 استیل  : بسته 500 تایی ، 105.000 تومان

سوزن 13*16 دسته پلاستیکی : بسته 500تایی ،   110.000تومان

سوزن 13*16 دسته پلاستیکی - دانگ بنگ : بسته 500 تایی، 190.000 تومان

سوزن  13*16 مسی : بسته 1000 تایی ، 200.000 تومان

سوزن  13*25 استیل : بسته 100تایی ،  35.000 تومان 

سوزن  13*25 استیل : بسته 1000 تایی ، 200.000 تومان

سوزن 15*25 مسی  : بسته های 1000 تایی ، 200.000 تومان

سوزن  25*25 دسته پلاستیکی : بسته 500 تایی ، 110.000 تومان

سوزن 25*25 مسی : بسته 1000 تایی ، 200.000 تومان

سوزن 25*25 استیل  :  بسته 100 تایی ،35.000 تومان

سوزن 25*25 استیل - دانگ بنگ : بسته 100 تایی ، 35.000 تومان

سوزن 25*20 استیل : بسته 500 تایی ، 105.000 تومان

سوزن 30*25 استیل : بسته 1000 تایی ، 200.000 تومان

سوزن 40*25 استیل :  بسته 500تایی ، 105.000 تومان 

سوزن 40*25 استیل  : بسته 100 تایی ، 35.000 تومان

سوزن 40*25 استیل : بسته 1000 تایی ، 200.000 تومان

سوزن 50*25 استیل : بسته 100 تایی ، 35.000 تومان

سوزن 50*25 استیل  : بسته 500 تایی ، 105.000 تومان

سوزن 50*30 استیل : بسته 500 تایی ، 105.000 تومان

سوزن 60*30 استیل  : بسته 100 تایی ، 35.000 تومان

سوزن 75*30 استیل  : بسته 100 تایی ، 35.000 تومان

سوزن 75*30 استیل : بسته 500 تایی ، 105.000 تومان

پرسنیدل : بسته 100 تایی ، 28.000 تومان

سید گیاهی : بسته 600 تایی ، 60.000 تومان

موکسا رولی گیاهی : بسته 10 تایی ، 60.000 تومان

موکسا رولی زغالی : بسته 5 تایی ،60.000 تومان

مینی موکسا چسبی ذغالی : بسته 180 تایی ، 85.000 تومان

مینی موکسا چسبی گیاهی : بسته 180 تایی ، 85.000 تومان

نگهدارنده استوانه ای موکسا : 60.000 تومان

نگهدارنده دایره ای موکسا : 60.000 تومان

مولاژ بزرگ گوش : 150.000 تومان

سنگ گواشا ( سنگ معدنی ) : 50.000 تومان

سنگ گواشا ( شاخ گاو ) : 70.000 تومان

چکش : 60.000 تومان

دی وی دی آموزشی : 135.000 تومان

دی وی دی زیبایی : 135.000 تومان

امبیدینگ نیدل : 8.500 تومان

امبیدینگ کاتکوت ( نخ ) : 9.000 تومان

پوستر 21 برگی : 50.000 تومان

پوستر گوش فارسی : 20.000 تومان

پوستر 3 تایی بدن : 60.000 تومان

سوزن asp  طلایی و نقره ای : دانه ای 3.500 تومان

شانه گواشا : 60.000 تومان

Cup Glass سایز 1 : 11.000 تومان

Cup Glass سایز 2 : 12.000 تومان

Cup Glass سایز 3 : 13.000 تومان

Cup Glass سایز 4 : 14.000 تومان

Cup Glass سایز 5 : 15.000 تومان

 

آخرین اخبار سایت