.
شنبه 23 تير 1403.

فرم ثبت نام برای عضویت در سازمان جهانی انجمن های طب سوزنی (WFAS )

فرم ثبت نام برای عضویت در سازمان جهانی انجمن های طب سوزنی (WFAS )

اعضای محترم مرکز مطالعات طب سوزنی

پیرو اطلاعیه قبلی به اطلاع میرساند ثبت نام جهت صدور کارت عضویت در سازمان جهانی انجمن های طب سوزنی (WFAS ) نیاز به تکمیل فرم ارسال شده از سوی آن سازمان می باشد . فرم فوق که بزبان چینی و انگلیسی بوده، بهمراه ترجمه فارسی آن بپیوست ضمیمه می باشد . لطفاً پس از تکمیل فرم بهمراه عکس خود با ایمیل ارسال نمایید. ضمناً در عنوان ایمیل : ثبت نام برای کارت عضویت ، بفارسی تایپ کنید .

توجه : کسانی می توانند از امکانات علمی ، آموزشی و پژوهشی، شرکت در امتحانات و کلاس ها و دریافت گواهی های آموزشی و نیز از تخفیف ها بهره مند شوند که کارت عضویت آنان از سوی آن سازمان  صادر شده باشد .

هزینه ثبت نام جهت صدور کارت عضویت 180 دلار می باشد .

 

توضیح : سوال شماره یک ، مرکز مطالعات طب سوزنی نوشته شود. یا می توانید خالی بگذارید تا ما آن را تکیمل نماییم.

 

 

اطلاعات اولیه تک تک اعضای انجمنهای عضو WFAS (پیش نویس )

 

1. لطفاً فهرست تمام نامهای انجمن ( انجمن‌های ) عضو WFAS که شما عضو آن ( آنها ) هستید را اعلام کنید؟

 

     2. نام:

 

     3. جنس:        مرد        زن   

 

     4. تاریخ تولد : ( روز ....  ماه .... سال...... )

 

     5. پست الکترونیک :

 

     6. لطفا انتخاب کنید :    

 

      من می خواهم اخبار جدیدWFAS را دریافت کنم

 

      من نمی خواهم اخبار جدید WFAS را دریافت کنم

 

7. من دارای   .......   هستم :

 

   1    مجوز اقدامات پزشکی                                                3 مجوز اقدامات طب سوزنی یا طب سنتی چینی

 

   2    دیپلم طب سوزنی یا طب سنتی چینی           4    هیچکدام

 

8 . شما بیشتر در چه زمینه‌ای کار می‌کنید :

 

   پزشکی                                  آموزش

 

  تحقیقات                                     سایر ، نام ببرید

 

9. شغل اصلی شما :

   1 دکتر طب غربی                   5 مدرس

   2 دکتر طب سوزنی                6 دانشجو

   3    دکتر طب سنتی چینی     7 محقق

    4 فیزیوتراپیست                       8 سایر ، نام ببرید

 

10. چه خدماتی را شما از WFAS انتظار دارید ؟ لطفا به ترتیب اولویت همه انتخاب های خود را در زیر بنویسید

 

A تخفیف در قیمت‌ها برای شرکت در کنفرانس‌های تحت حمایت مالی WFAS

 

B - استفاده از پایگاه داده ، نظام ژورنالی و و سیستم تحقیق

 

C- ارایه اطلاعات و خدمات در زمینه تبادل بين المللي

 

D- دسترسی به نشریات و کتب WFAS

 

E -دسترسی به آخرین اخبار برنامه‌های آموزشی و امتحانات سازماندهی شده توسط ستاد WFAS

 

 F - دسترسی به آخرین پیشرفت های طب سوزنی و موکسی باسشن در جهان

 

G- سایر ، نام ببرید

 

انتخاب های من :

 

 

 

世界针灸学会联合会团体会员成员行业信息登记(草案)
Basic Information of Individual Members of WFAS Member Societies (Draft)

 1. 您所在的世界针联团体会员名称,若您是多个世界针联团体会员成员,请列出所有团体名称Please list all the name(s) of WFAS Member Society(s) you belong
                                                                                                                                                                                                                                                          
 2. 姓名
 3. 性别Gender ☐男女Female
 4. 出生日期Birth date (YYYY-MM-DD)                                                                                                                                             
 5. 电子邮箱E-mail                                                                                                                                                                                                     
 6. 请选择Please choose

☐我希望接收世界针联发送的消息 I would like to receive news updates from WFAS

☐我不希望接收世界针联发送的消息 I don’t want to receive news updates from WFAS

 1. 我有I have

☐医师执照License to practice medicine

☐中医或针灸学位Diploma on traditional Chinese medicine or acupuncture

☐中医或针灸培训证书Certificate on traditional Chinese medicine or acupuncture

☐以上都没有None of the above

 1. 现主要从事行业Your current major profession


☐医药Medicine

☐教育Education

☐其他(请描述)Other, please describe

☐科研Research


 1. 现主要从事职业Your current major occupation


☐西医医师Western medical doctor

☐针灸师Acupuncturist

☐中医师TCM practitioner

☐理疗师Physical practitioner

☐教师Teacher

☐学生Student

☐科研人员Researcher

☐其他,请描述Other, please describe                                  


 1. 您希望世界针联为您提供何种服务,如多选请按重要性依次递减排序What service you desire from WFAS? Please write down all your choices in the order from the most important to the least important.

 

a.参加世界针联主办的会议会费优惠Discounted rate to attend conference sponsored by WFAS

 

b.数据库、期刊库、研究系统平台服务Use of database, journal system, and research system

 

c.国际人才交流资讯与服务Info and service on international personnel exchange

 

d.获得世界针联主办的学术刊物Access to publications by WFAS

 

e.获得世界针联总部培训、考试资讯Access to news on training and test organized by WFAS Headquarter

 

f.获得最新全球针灸资讯Access to the latest progress of acupuncture & moxibustion in the world

 

g.其他,请描述Other, please describe                                                                                                                                               

 

请排序My choices are                                                                                                                                                                                       

 

 برای دانلود فرم ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید

 فرم ثبت نام - فارسی


فرم ثبت نام - انگلیسی

آخرین اخبار سایت