.
شنبه 23 تير 1403.

اعضاء مرکز مطالعات طب سوزنی

 

 لیست اعضاء مرکز مطالعات طب سوزنی تا  16/ 9 / 1392

 

پزشکان متخصص                                                           61 نفر

پزشکان عمومی                                                           390 نفر

دکترا-سایر                                                                     13 نفر

پیرا پزشکی (پرستاری و مامایی)                                        54 نفر

فیزیوتراپیست                                                                 17 نفر

دانشجویان پزشکی و روانشناسی و ..                                  1 نفر

سایر(کارشناسی ارشد - کارشناسی - کاردانی - دیپلم )        287 نفر


 

جمع                                                                             823 نفر

 

 توجه : در طی دو ماه آینده لیست کل اعضاء بر اساس نام و شهرت و شهر در سایت قرار خواهد گرفت.

آخرین اخبار سایت