.
چهارشنبه 29 دي 1400.

سایت طب سوزنی،طب سوزنی،کتاب طب سوزنی،نادعلی اسماعیلی،آکوپانچر

عنوان : درمان میگرن و دردهای کمر با طب سوزنی

از : دکتر سیما بالابندی / ایران / اصفهان

مقدمه : اشکال درتشخیص دقیق اختلالات به لحاظ عدم هماهنگی قوانین پاتولوژیکی باموارد موجود ازیک سو و بروزعوارض جانبی جبران ناپذیر و آلرژی های گوناگون ناشی ازمصرف داروهای شیمیایی درروش های نوین درمانی ازسوی دیگر باعث گردیده تابا احیاء وبکارگیری روش های درمانی که درآن اصل تعادل حیاتی یا تنظیم سیستم نباتی (طب سوزنی و..) که بیماری ها راازجنبه علت ومعلولی بررسی می کند بیشتر مورد توجه قرار گیرد ونتایج مطلوب تری حاصل شود.

در این تحقیق وپژوهش عملی سعی براین می باشد تا به مواردی که در این مرکزتحت مطالعه ودرمان به روش طب سوزنی بودهآند پرداخته ونتایج حاصله شرح داده شود.ۀ

سردرد های میگرنی :

سردردهای میگرنی از دسته سردردهای است که ناشی ازهیچ مشکل شناخته شده عضوی نمی باشد وبدین لحاظ درمانهای طب جدید درآن قطعی نبوده وجنبه تسکینی دارد.

از علائم آن میتوان بهمجموعه ایی از سردردهای متناوب و تکرار شونده که میتواند به صورت سردردهای یک طرفه یا دوطرفه بعضا"با حالت تهوع˛ مشاهده جرقه وذرات سیاه ورنگین درجلوی چشم (میگرن کلاسیک ) ویا به شکل سردردهای بدون علایم باشدبا فراوانی بیشتر در خانم هااشاره نمود.

هرچندعلت خاصی برای این دسته سردرد ها پیدا نشده (un known origin ) اما فرضیه های متفاوت که معتبر ترین آن ها بر دو نوع - افزایش جریان خون عروقی سر متعاقب وازدیلاسیون عروقی ویا کاهش ناگهانی قندخون وهیپوگلایسمی استوار است ارائه شده است.

ازروش های درمانی میتوان به درمان دارویی ˛ درمان براساس مزاج شناسی وطب سنتی ˛ درمان به روش طب سوزنی ویا درمان به روش تزریق سم بوتولیسم (بوتاکس نمودن نواحی پیشانی ودور چشم )اشاره نمود.

لازم به یاداوری است که دردرمان کلیه بیماران ذیل ابتدا تشخیص مزاج بیمار و اصلاح مزاج عارض براساس طب ایرانی (بوعلی سینا ) انجام وسپس اقدام به کارگیری طب سوزنی شده است .

مشخصات بیمار1 :

زهره روح الامین . سی ساله . دیپلم   . خانه دار

سوابق بیماری : شروع سردرد از دوسال پیش - تکرار سردرد های شدید دو بار در هفته بنحوی که جهت رفع درد اقدام به تزریق امپول مسکن شده است - بروز سردردهای ضعیف کلینیکال روزانه

روش درمان :استفاده از طب سوزنی وسوزن گذاری نقاط GB1- GB14 –SJ23 –ST8 –CV20 –GB43 و نقاط شن من و پیشانی در گوش به طورمداوم در هر جلسه و نقاط SP6 –LIV3 –ST36 –LI4-LU7 به صورت متناوب.

تعدادجلسات : 5 جلسه به صورت یک روز در میان – 5 جلسه بعدی به صورت هفته ایی یک جلسه

پیگیری نتیجه درمان : پس از گذشت چهار ماه از درمان بیماری ˛ هیچ گونه اثری از بروز سردرد ها در بیمار مشاهده نگردیده است.

مشخصات بیمار2 :

مریم عشقی – چهل وهفت ساله - خانه دار

سوابق بیماری : دچارعارضه ارتروز گردن و سردردهای متناوب میگرنی به مدت 7 سال وافزایش شدت حملات در چند ماهه اخیر( 3 الی4 حمله در هفته )

روش درمان :سوزن گذاری نقطه میانی ابروها ونقاط GB1- GB14 –GB20 -SJ23 –ST8 –CV20 و نقاط شن من دوگوش و پیشانی به طورمداوم در هر جلسه و نقاط SP6 –ST36 –LI4-LU7-P6 GB43 – به صورت متناوب.

تعدادجلسات : 5 جلسه به صورت یک روز در میان –4 جلسه بعدی به صورت هفته ایی 2 جلسه

پیگیری نتیجه درمان : کاهش شدت حملات به یک الی دو بار درماه ˛ کاهش درد و مصرف مسکن

مشخصات بیمار3 :

علی نادری – سی وپنج ساله - شغل ازاد

سوابق بیماری : دچار سردردهای متناوب به مدت یک سال وافزایش شدت حملات در چند ماهه اخیر( 3 الی4 حمله در هفته) به صورتی که جهت تسکین درد ازتعداد 2 الی 3 قرص های بروفن ویا ژلوفن درهرحمله استفاده نموده است

روش درمان : سوزن گذاری بر اساس محل شروع سردرد˛ نقاط ST8 –GB14 – SJ23 – GB1  نقطه میانی ابروها REN14 – GB 43 - ST28 – ST25-- ونقاط پیشانی - شن من - معده درگوش .

تعدادجلسات : 3 جلسه به صورت یک روز در میان که با کاهش چشم گیر شدت سردردها تداوم درمان به صورت یک جلسه درهفته به مدت 5 هفته

پیگیری نتیجه درمان : بهبود کامل سردرد ها وعدم بروز عارضه 2 ماه پس از جلسه اخر درمان

مشخصات بیمار4 :

خانم مجدد سیدی – چهل وهشت ساله - کوه نورد

سوابق بیماری :سابقه بیماری به صورت اسپورادیک به مدت چند سال وافزایش شدت حملات بویژه پس از کوه پیمایی

روش درمان :سوزن گذاری نقاط ST8 –GB14 – SJ23 – GB1  نقطه میانی ابروها 43 REN14 – ST28 – ST25-GB- نقاط پیشانی - شن من - معده درگوش .

تعدادجلسات : 6 جلسه به صورت یک روز در میان -5 جلسه دو روز در میان که با کاهش چشم گیر شدت سردردها تداوم درمان به صورت یک جلسه درهفته به مدت 4 هفته

پیگیری نتیجه درمان: بهبود کامل سردرد ها وعدم بروز حملات سردرد پس از کوه پیمایی

مشخصات بیمار5 :

خانم زهرا امیدی – سی ویک ساله - کارشناس مدیریت

سوابق بیماری :ذارای سابقه میگرن خانوادگی بیماری به مدت چند ساله همراه با افزایش شدت حملات به نحوی که قرص های مسکن سوماتوتریپتون جوابگو نبوده وپس از تزریق چند امپول مسکن بهبود نسبی حاصل میگردد

روش درمان :سوزن گذاری نقاط ST8 –GB14 – SJ23 – GB1  نقطه میانی ابروها 43 REN14 – ST28 – ST25-GB- نقاط پیشانی - شن من - معده درگوش .

تعدادجلسات : 7جلسه به صورت یک روز در میان - 5 جلسه دو بار درهفته

پیگیری نتیجه درمان: تعداد حملات سردردها (یک حمله درهفته ) همراه با کاهش شدت بوده بنحوی که بامصرف یک قرص مسکن ویا سوماتوتریپتون سردرد مرتفع گردیده است.

نتیجه گیری :

پایش واستفاده ازنقاط مشخصه دردرمان بیماری از یک سو وتعداد جلسات برحسب روند درمان بیانگراین موضوع میباشد که بروز عارضه تقریبا در %85 الی90% بیمارا ن طی 5 الی12 جلسه یابطور کامل برطرف ویااز شدت درد وحملات بطور چشمگیری کاسته شده است.

کمردرد (L.B.P ) :

یکی از شایع ترین بیماری ها ویا دردهایی است که شاید تقریبا همه افراد درطول عمر خود حداقل یک بارآنرا تجربه کردهآند .

علت های گوناگونی برایآن ذکر شده است که میتوان ازساده ترین شکلآن به اسپاسم یاگرفتگی عضلانی تابدترین شکلآن که پارگی دیسک ویا تومور های بدخیم است اشاره نمود

اماآنچه دردراین بخش مدنظر میباشد ازانواع کمردردهایی است که ریشه دراسیب عصب سیاتیک دارند

مشخصات بیمار1 :

اعظم شاه نظری – پنجاه ساله – خانه دار

سوابق بیماری :دارای سابقه عمل جراحی در ناحیه کمر با برگشت مجدد دردهای کمری ومحدویت حرکت - کاندید برای عمل جراحی مجدد

روش درمان : سوزن گذاری نقاط درنواحی کمر ومسیر درد مند در پای بیمار ونیز نقاط GB39 –GB34 –GB30 –GB40 –GB43 همچنین نقطه کمر ولگن واقع درگوش

تعدادجلسات : 7جلسه به صورت یک روز در میان -8 جلسه دو بار درهفته وتداومآن بصورت یک جلسه درهفته به مدت دو ماه

پیگیری نتیجه درمان :کاهش تدریجی درد درطول درمان وازبین رفتن محدودیت حرکت

مشخصات بیمار2 :

محمد دهنوی – بیست هفت ساله – کارگر شهرداری

سوابق بیماری : مبتلا به دردهای ناحیه کمری با محدودهآنتشاردر نواحی لگن وقسمت فوقانی پا به مدت شش سال

روش درمان : سوزن گذاری نقاط درمحدوده احساس دردواقع درمجاورت مهره کمر به فاصله 1.5 سانتی مترودر امتدادآن دو مهره بالایی و پایینی همچنین نقطه کمر وشن من واقع درگوش ونیز نقاط GB30 –GB43

تعدادجلسات : 6 جلسه به صورت یک روز در میان

پیگیری نتیجه درمان :

کاهش تدریجی درد و بهبود کامل پس از درمان

مشخصات بیمار2 :

محمد بیدرام – سی وهفت ساله – کشاورز

سوابق بیماری : مبتلا به دردهای ناحیه کمری وباسن وانتشار درد درساق پا ( سر مردین کیسه صفرا ) واستفاده از2 الی 3 قرص مسکن قوی جهت تسکین درد

روش درمان : سوزن گذاری نقاط درمسیر مردین کیسه صفرا ازGB30 –GB33 –GB34 - GB39 – GB40 وسه نقطه درمحدوده احساس درد در کمر ونقاط کمر وعصب سیاتیک واقع در گوش

تعدادجلسات : 10 جلسه دو روز در هفته

پیگیری نتیجه درمان :

کاهش تدریجی شدت دردها وبهبود چشم گیردرطول درمان

نتیجه گیری :

دردرمان کمردردهای ناشی ازاسیب عصب سیاتیک استفاده ازنقاط مشخصه براساس سابقه و شدت درد از یک سو وتعدد جلسات برحسب روند درمان بیانگراین موضوع میباشد که بروز عارضه تقریبا در 95% الی90% بیمارا ن طی 10 الی20 جلسه بطور چشمگیری کاسته خواهد شد و چنانچه بااستراحت وتغییر روش زندگی همراه باشد میتوان درجلسات کمتری روند درمان راتکمیل نمود.

آخرین اخبار سایت